เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group ผู้บริหาร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
group ผู้บริหาร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
group ฝ่ายสภา
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0655468299
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0638925681
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0999591978
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0872378336
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0635028557
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
นางสาวปิยะดา วงศ์กะโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน
โทร : 042697101
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
ปฏิบัตหน้าที่ช่วยงานธุรการ(กองช่าง)
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางประภาพร สงวนศักดิ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0850022933
นางสาวสรวีย์ วัฒนประกาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group สำนักปลัด (งานการศึกษา)
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
group ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842935427
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา แก้วพิกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน