home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297
group ผู้บริหาร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
group ผู้บริหาร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 084-223-3073
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายประพจน์ วงค์กระโซ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 085-852-6389
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายป้าย โซ่เมืองแซะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 094-402-1057
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายสุรศักดิ์ ปักฤทัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 095-674-3554
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
นายวันดี วงศ์กะโซ่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-478-7800
group ฝ่ายสภา
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นางประยงค์ ปักฤทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นางนารี วงศ์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายไย วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายดอง โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายบุญเยี้ยม วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายอุเทน วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายทวีป วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 1
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายสงวน วงศ์กะโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 042-697101
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 042-697101
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประกายทิพย์ วงค์ตาผาดำรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวประกายทิพย์ วงค์ตาผาดำรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
นางสาวปิยะดา วงศ์กะโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปิยะดา วงศ์กะโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group กองช่าง
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน
โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน

โทร : 042697101
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอภิชัย จอมเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอภิชัย จอมเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ผู้ช่วยธุรการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ผู้ช่วยธุรการกองวิชาการและแผนงาน
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group สำนักปลัด (งานการศึกษา)
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073