home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101


งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เมื่อวาน 294
เดือนนี้ 5,820
เดือนที่แล้ว 13,396
ทั้งหมด 56,988

group ผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประวิทย์ เศษโถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายประวิทย์ เศษโถ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางตรงศรี ตาทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นางตรงศรี ตาทอง
พนักงานจ้างรายวัน
group กองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประกายทิพย์ วงค์ตาผาดำรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวประกายทิพย์ วงค์ตาผาดำรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิตตราพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิตตราพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
group กองช่าง
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน
โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน

โทร : 042697101
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
group กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร
นิติกรชำนาญการ
นายอภิชัย จอมเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอภิชัย จอมเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ผู้ช่วยธุรการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ผู้ช่วยธุรการกองวิชาการและแผนงาน
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางประไพ คำมุงคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวณิชาพร ไผ่พุทธ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายอ๊อด คำมุงคุณ
พนักงานขับรถประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นายศรัก วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอริสา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายวุฒิไกร เชื้อทอง
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
นายพีระพงษ์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างรายวัน
group สำนักปลัด (งานการศึกษา)
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๑
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๑
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๑
นางสาวภัทรวดี จำปาหอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรวดี จำปาหอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวลิดา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง