messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ พ.ศ.2
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดงหลวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหารและสายวิชาการที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศการรับสมัครและเลือกสรรบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี(พ.ศ.2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองทวีทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3