home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310
folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตำแหน่งของเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
photo ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย,การขอจดทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073