เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
verified_user ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลดงหลวง

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)