messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
assistant_photo วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ดงหลวงถิ่นวัฒนธรรมไทบรู ผู้คนสดใส อนามัยพร้อม นอบน้อมบริการ บริหารโปร่งใส”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน วิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม" พันธกิจ 1. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา 2. จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล 3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 4. การดำเนินงานและให้คำปรึกษา การตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย 6. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีแก่ประชาชน