home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 257
assistant_photo วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ดงหลวงถิ่นวัฒนธรรมไทบรู ผู้คนสดใส อนามัยพร้อม นอบน้อมบริการ บริหารโปร่งใส”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองวิชาการและแผนงาน วิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม" พันธกิจ 1. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา 2. จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล 3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 4. การดำเนินงานและให้คำปรึกษา การตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย 6. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073