messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 11 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 11 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 28 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 11 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 11 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 11 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในการดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลดงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางดาน โซ่เมืองแซะ) บ้านเปียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นางเอื้อ วงค์กระโซ่) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นายถม โซ่เมืองแซะ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อน้ำยากำจัดยุงพ่นหมอกควัน (เดลทาเมทริน) จำนวน 2 ขวด และทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำชนิดซองชา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำพวงมาลัย ตามโครงการประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงหมอลำย้อนยุค ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 28 คน คนละ 36 คน จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน คนละ 36 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน คนละ 36 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 23 คน คนละ 36 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 26 คน คนละ 36 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน เมษายน 2567) นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 5 แห่ง ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ( ประจำเดือน เมษายน 2567) นม ยู.เอช.ที. รสจืดขนาด บรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(นางสาวบิน วงค์กระโซ่) บ้านเลขที่ 118 บ้านเปียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(นายสมบัติ วงค์กระโซ่) บ้านเลขที่ 59 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(เด็กชายพีระพงษ์ คะรวนรัมย์) บ้านเลขที่ 113 บ้านเปียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 23 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 28 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 26 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลดงหลวง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลดงหลวง ประจำปี 2567 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง และ แสง สี พร้อมทั้งรื้อถอนหลังงานเสร็จสิ้น ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม บุญเดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 23 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 26 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 28 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อของขวัญในการเล่นเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามโครงการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ( ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567) นม ยู.เอช.ที. รสจืดขนาด บรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567) นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ( ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 25 คน คนละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 32 คน คนละ 36 บาท จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 23 คน คนละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 28 คน คนละ 36 บาท จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 26 คน คนละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการคนดงหลวงสวมผ้าไทย ใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
1 - 50 (ทั้งหมด 1121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23