ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็กทั้งหมด 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง