ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 20 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 33 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง