ชื่อเรื่อง : จ้างตกแต่งสะพานไม้และทำแพสะพานไม้สำหรับสถานที่ให้ประชาชนลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง