ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลดงหลวงทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง