ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง