ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประดับ ตกแต่งสะพานไม้และทำแพสะพานไม้สำหรับสถานที่ให้ประชาชนลอบกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง