ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม-ปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านนางนวล (สายทางไปนานายสุบิน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง