ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม-ปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางไปหนองทุ่ง) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง