ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง