ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง