ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง