เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เอกสาร : เนื้อหา (Content) และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เอกสาร : กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยการไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo งานบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 12 หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตร ตลาดพืชผักสมุนไพรวิถีไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo โครงการ คนปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่ตั้งหมวดทางหลวงดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ และท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Inforgraphic ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเสริมสร้างประสิท poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) รอบใหม่ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะและลบข้อมูลระบบหมอชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5