เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองคลัง
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงพร คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุลัยพร ปิยวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพิมภินันท์ วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิลัยพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววันนิสา วงค์กระโซ่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทัศรินทร์ ไกยฝ่าย
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
นางสาวปิยะดา วงศ์กะโซ่
พนักงานจ้างเหมา