home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 366
group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปภัสชญา สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 042-697101
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 042-697101
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073