เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group สำนักปลัด
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 0999591978
นางสาวจีรวรรณ สมีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0872378336
นางสาวธนาภรณ์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0635028557
นางสาวเพ็ญตระการ วงค์กระโซ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนาชัย คำมุงคุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวธนัญญา วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ ปักฤทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิษฐ์รฐา สุขกุลธนมีธี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลัย เชื้อคำฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สน.ปลัด)
นายณัฐวุฒิ พรมดี
พนักงานขับรถยนต์
นายแจมรี วงค์กระโซ่
พนักงานประจำรถน้ำ
นายยงค์ วงค์กะโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบันลือฤทธิ์ วงค์กระโซ่
นักการภารโรง
นางสาววรรณิสา อัคฮาด
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพัชรีภรณ์ เหง้าโอสา
พนักงานจ้างเหมา