messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group สำนักปลัด (งานการศึกษา)
นายบุญทัน วงค์กระโซ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนภัทร วงค์กระโซ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลัย วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นายคาร วงค์แสนชัย
ครู คศ.๒
นางสาวครอง วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางบุษรากร วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวธิดาภรณ์ วงค์กระโซ่
ครู คศ.๒
นางสาวชมพูนุท เชื้อเมืองแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินใจ วงค์สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิรดี มงคลสุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภิญญา โซ่เมืองแซะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพาวดี วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุทา นาภูมิ
พนักงานจ้างเหมา