messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองช่าง
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-697-101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042-697-101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน
โทร : 042697101
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
ปฏิบัตหน้าที่ช่วยงานธุรการ(กองช่าง)