home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 315
group กองช่าง
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายวิษณุ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042697101
นางฤทธิกร รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042697101
นายบุญโชค วงค์กระโซ่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน
โทร : 042697101
นายเสริมศักดิ์ ปักฤทัย
พนักงานจ้างรายวัน

โทร : 042697101
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรทิพย์ วงค์กระโซ่
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073